'Through the round window'
'Through the round window'
'Through the round window'